Isabella Magdalena hraběnka ze Sinzendorfu

Isabella Magdalena (1658–1719) pocházela z kinzingalské větve Fürstenbergů. Její prapraděd Albrecht byl nejvyšším podkoním císaře Rudolfa II. a roku 1578 se v Praze oženil s Alžbětou, dcerou nejvyššího kancléře Českého království Vratislava II. z Pernštějna. Roku 1601 získal jejich rod český inkolát. 

Hrad Veveri 02
Hrad Veveří, foto: archiv Státního hradu Veveří

Isabella byla dcerou Maxmiliána Franze z Fürstenberg-Stühlingenu (1634–1681) a Marie Magdaleny z Bernhausenu (±1635–?). Roku 1686 se provdala za Jana Weikarda Michaela Václava hraběte ze Sinzendorfu (1656–1715).

Její manžel pocházel ze starého hornorakouského rodu; zastával úřad tajného císařského rady a nejvyššího sokolníka u císařského dvora ve Vídni. Na Moravě mu patřilo panství Veveří a Říčany u Tišnova, v Čechách pak Trpísty a Třebel. Vlastnil také domy v Brně a ve Vídni, kde jeho dvůr občas pobýval.

Sinzendorfovi2

Manželům se narodily tři děti: Jáchym Antonín Josef Václav (1689–?), Marie Alžběta (1697–1758) a Prosper Antonín Josef Quido (1700–1756), který se stal dědicem rodinného jmění. Isabella, její choť Jan Weikard, dcera Alžběta i syn Prosper byli pohřbeni v kapucínské hrobce.


Zdroje

Vycházeli jsme především z tohoto zdroje: Karel Eichler: Paměti panství veverského, vydáno v Brně roku 1891.
Petr Mašek: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, I. a II. díl, Argo, Praha 2008 a 2010.